THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang Chủ > Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

Trong thời gian tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

31/12/2017 17:06

Phát huy hiệu quả công tác giám sát đầu tư cộng đồng

Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về việc nâng cao vai trò giám sát đầu tư cộng đồng.

31/12/2017 17:02

Kiên Giang triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả quan trọng.

31/12/2017 16:58

Chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục vận động, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội nhằm chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách.

31/12/2017 11:24

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng chống tham nhũng

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc triển khai mạnh mẽ, rộng khắp từ Trung ương đến địa phương.

29/12/2017 10:36

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lý luận

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy lý luận, về công tác lý luận.

29/12/2017 10:33

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác dân vận

Thời gian qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, đối tượng.

29/12/2017 10:28

Hiệu quả việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, các địa phương được chọn làm thí điểm đã tổ chức thành công đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn.

29/12/2017 10:23

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

Tại Bình Dương, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng thân thiện, gần gũi với nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

29/12/2017 10:18

Hướng về cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam có nhiều chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18.780 tỷ đồng.

29/12/2017 10:10

Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân - sự gắn bó máu thịt, nguồn sức mạnh vô tận của Đảng

Trong lịch sử Đảng ta, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân luôn luôn được coi trọng, trở thành truyền thống và tạo thành nguồn sức mạnh của Đảng. Đảng gắn bó máu thịt với dân. Đảng dựa vào sức mạnh vật

29/12/2017 09:52

Đảng bộ thành phố Hà Nội là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội là làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

28/12/2017 23:00