THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách

TTXVN 31/12/2017 11:24 |

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với đơn vị quản lý các cấp tuyên truyền, vận động và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội nhằm chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động hướng về người nghèo dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú; rà soát, nắm bắt kịp thời thông tin về hộ nghèo, hộ còn ở nhà tạm hoặc nhà dột nát để vận động giúp đỡ; thường xuyên tổ chức tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo, sửa chữa và xây dựng nhà đại đoàn kết… 

 

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố; triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

 

Trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức quảng bá hàng Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết việc thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2017 - 2022. 

 

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức thực hiện tốt nhiều nội dung trọng tâm: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động, các phong trào thi đua yêu nước với những nội dung và phương thức được đổi mới… Đặc biệt, công tác phối hợp chăm lo cho gia đình chính sách, dân nghèo và các đối tượng xã hội khác được hệ thống Mặt trận chủ động triển khai thực hiện từ thành phố đến cơ sở, đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Quỹ Vì người nghèo thành phố Cần Thơ đã vận động được trên 34 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ thiên tai huy động gần 5 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 637 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng. 

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tạo được sự lan tỏa, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thành phố có 24/36 xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 7 phường, thị trấn đạt tiêu chí “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; tỉ lệ hộ được công nhận gia đình văn hóa chiếm 94,47%; 68/85 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn văn hóa./. 

 

Hồng Giang