THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương: Tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ

TTXVN 31/12/2017 17:06 |

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thành lập theo Quyết định số 48 - QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị. Hiện nay, Đảng bộ có 35 đảng bộ thực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 đảng bộ cơ sở), trong đó có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính nhà nước, hai đảng bộ cơ quan với 1.069 tổ chức cơ sở đảng, 5.681 chi bộ trực thuộc, hơn 81.000 đảng viên. Các tổ chức đảng, đảng viên hoạt động rộng khắp trong cả nước và có một số tổ chức đảng ở nước ngoài. 

 

Nhằm kịp thời quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương về công tác cán bộ tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Chương trình hành động, ba nghị quyết, một chỉ thị, 8 quy định, quy chế, hai kết luận, 4 hướng dẫn về công tác cán bộ để lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký quy chế phối hợp công tác với 8 ban cán sự đảng bộ, ngành và hai Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc ký quy chế phối hợp công tác với các cấp ủy địa phương. 

 

Các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Các đảng ủy thực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hiện nay 100% có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học trở lên, trình độ sau đại học chiếm 75,6%; độ tuổi từ 40 trở xuống chiếm 5,4%, từ 41 - 50 tuổi chiếm 40,5%, cán bộ nữ 8,1%. Tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, 84,4% cấp ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020 có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị, 100% có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó 50% trình độ sau đại học; cán bộ  từ 40 tuổi trở xuống chiếm 10,7%, cán bộ nữ chiếm 12,2%. Cấp ủy viên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 có 98,7% có trình độ chuyên môn đại học trở lên; cán bộ từ 40 tuổi trở xuống chiếm 18,6%, cán bộ nữ chiếm 17,9%. Số lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt doanh nghiệp hầu hết là cấp ủy viên, bí thư đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp. 

 

Công tác đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; điều động, luân chuyển; tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, công khai, minh bạch, đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Công tác kiểm tra, giám sát về  công tác cán bộ được các cấp ủy quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. 

 

Các đảng ủy trực thuộc chú trọng lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính sách cán bộ nhằm bảo đảm lợi ích vật chất, động viên tinh thần đối với cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau cổ phần hóa được các cấp ủy thực hiện gắn với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã tập trung rà soát, đào tạo, đào tạo lại để sử dụng hiệu quả cán bộ hiện có, thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao. 

 

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Cấp ủy chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo trong công tác cán bộ; triển khai công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Đảng ủy Khối về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung đổi mới mạnh mẽ các khâu đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, miễn nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; quản lý, sử dụng cũng như thực hiện chế độ, chính sách cán bộ; xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

 

Nguyễn Hồng Điệp