THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương

TTXVN 29/12/2017 10:18 |

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hữu Từ khẳng định, kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần xây dựng chính quyền các cấp ngày càng thân thiện, gần gũi với nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cấp ủy, chính quyền các cấp khắc phục những tồn tại hiện có, tập trung kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nhất là trong các doanh nghiệp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. 

 

Các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Bình Dương tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Các địa phương cần tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nâng cao chất lượng các mô hình “Chính quyền thân thiện của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”. 

 

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” đạt hiệu quả. Từng địa phương, đơn vị phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn từng bước đi vào nề nếp. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện theo hướng tích cực; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực./. 

 

Nguyễn Văn Việt