THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Kiên Giang triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

TTXVN 31/12/2017 16:58 |

Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Kiên Giang đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số sở, ngành cấp tỉnh vẫn còn rườm rà, hiệu quả hoạt động chưa tương xứng. Vì vậy, thời gian tới, Kiên Giang tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị  - xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. 

 

Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang xác định việc tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu đến năm 2021, cơ bản sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức hướng dẫn đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó…; thực hiện giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015. 

 

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Thời gian tới, Kiên Giang tiếp tục tăng đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

 

Về công tác dân số, thời gian tới, Kiên Giang đưa công tác dân số, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng dân số thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ở từng giai đoạn và từng năm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, chính sách về công tác dân số…/. 

 

Lê Sen