THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ

Trang chủ > Xây dựng Đảng

Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân - sự gắn bó máu thịt, nguồn sức mạnh vô tận của Đảng

TTXVN 29/12/2017 09:52 |

Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân - sự gắn bó máu thịt, nguồn sức mạnh vô tận của Đảng

          Trong lịch sử Đảng ta, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân luôn luôn được coi trọng, trở thành truyền thống và tạo thành nguồn sức mạnh của Đảng. Đảng gắn bó máu thịt với dân. Đảng dựa vào sức mạnh vật chất và trí tuệ của dân, lấy đó làm sức mạnh và trí tuệ của mình để lãnh đạo nhân dân. Đảng vì dân mà làm cách mạng. Dân gọi Đảng là "Đảng ta", đoàn kết chiến đấu dưới lá cờ của Đảng, theo Đảng làm cách mạng.

          * Đảng lãnh đạo, nhân dân đoàn kết, tạo nên rừng hoa thắng lợi

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là cột mốc chói lọi của lịch sử hiện đại dân tộc ta, là bước nhảy vọt to lớn của tiến trình cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Đảng ta ra đời chấm dứt cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước, là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển và sẽ giành thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và trưởng thành đã trở thành Bộ tham mưu chiến đấu kiên cường của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đoàn kết một lòng lập nên những kỳ tích của dân tộc trong thế kỷ XX: Tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; Tiến hành hai cuộc kháng chiến thần thánh, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đưa dân tộc Việt Nam trở thành người chiến sĩ tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc.

Tổ quốc thống nhất, đường lối của Đảng, ý chí đoàn kết của nhân dân ta đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trên mặt trận phát triển kinh tế - xã hội. Năm 1986, tại Đại hội VI, Đảng ta khởi xướng sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hợp quy luật, hợp lòng người nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, khơi dậy sự sáng tạo của mọi cấp, mọi ngành, mọi đơn vị, mọi người, tạo nên sức mạnh của dân tộc. Với sức mạnh tổng hợp này, sau hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã giành được những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế quốc tế tăng lên.

Nếu như giai đoạn đầu đổi mới (từ năm 1986-1990) tăng trưởng GDP bình quân hàng năm chỉ đạt 4,4%, thì 25 năm sau đó (1991-2016) nền kinh tế Việt Nam đã đạt bước tiến vượt bậc với những con số tăng trưởng rất ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1991-2016 trung bình gần 7%/năm, trong đó có 3 năm trên 7%, 7 năm trên 8% và 2 năm trên 9% (năm cao nhất là 9,45%). Năm 2017, GDP ước tăng 6,81% so với năm 2016, vượt mục tiêu đề ra. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước từ 5.156,4 triệu USD (năm 1991) lên gần 333,06 tỷ USD (năm 2016). Từ một nước nông nghiệp thuộc nhóm nghèo của thế giới, với mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người chỉ đạt 188 USD (năm 1991), Việt Nam đã gia nhập nhóm nước thu nhập trung bình thấp vào năm 2011 và đến năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.215 USD, gấp 11,78 lần so với năm 1991. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt bước chuyển biến ấn tượng, tỷ lệ nghèo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam giảm mạnh và liên tục, từ 58,1% năm 1993 xuống 28,9% năm 2002, 14,2% năm 2010 và 8% năm 2017 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020).

Hơn ba thập kỷ đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đã tạo nên thế và lực mới của cách mạng Việt Nam, tạo điều kiện tiền đề để đưa nước ta tiến vào thời kỳ mới: Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và những thành tựu vĩ đại của chặng đường 87 năm qua là bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, với đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong chiến đấu, gắn bó mật thiết với nhân dân và được sự ủng hộ của toàn dân.

          * Mối quan hệ giữa Đảng với Dân: “chân giá trị” cho sự ổn định và phát triển

          Quá trình cách mạng đã giúp nhận thức sâu sắc một quan điểm có tính nguyên tắc trong xây dựng Đảng là: Quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân là nguồn sức mạnh vô tận, là truyền thống đoàn kết vô cùng quá báu của Đảng ta, đó là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong mối quan hệ này, Đảng là lãnh tụ chính trị của quần chúng, Đảng là trí tuệ, là lương tri. Đảng là đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp và dân tộc. Mục tiêu lý tưởng của Đảng là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, để mọi người Việt Nam được sống trong độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Sau khi hình thành cương lĩnh, đường lối, chính sách, Đảng phải thông qua hoạt động tư tưởng và tổ chức để giác ngộ quần chúng, cổ vũ quần chúng tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả của Đảng.

          Khi Đảng Cộng sản trở thành Đảng cầm quyền thì mối quan hệ của Đảng với dân phải thấm nhuần những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ này. Nội dung cơ bản của các luận điểm đó là: Đảng cầm quyền là Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân. Đảng là người lãnh đạo chính quyền của dân, do dân và vì dân. Đảng cầm quyền là Đảng lãnh đạo chính quyền nhằm tiến hành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hơn 92,7 triệu người dân Việt Nam được sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc và có điều kiện phát triển toàn diện. Đảng cầm quyền nhưng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong mối quan hệ này Đảng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của nhân dân.

          Trước sứ mệnh lịch sử cao cả của Đảng trong thời kỳ đổi mới, một trong những nội dung cốt yếu là tiếp tục xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là đổi mới và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với dân và dân với Đảng. Đổi mới và thực sự nâng cao chất lượng công tác dân vận, tức là công tác quần chúng của Đảng. Đây là toàn bộ hoạt động của Đảng Cộng sản nhằm tăng cường mối quan hệ khăng khít với dân. Trong điều kiện Đảng Cộng sản là Đảng cầm quyền thì mối liên hệ giữa Đảng và dân, dân và Đảng được thể hiện một cách sinh động bằng đường lối, chính sách và việc thực hiện đường lối, chính sách đó thông qua Nhà nước, các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội và tổ chức cơ sở Đảng. Để củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân, Đảng và Nhà nước phải làm rất nhiều việc cụ thể và thiết thực: Chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống của nhân dân; đề ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cơ quan Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác tư tưởng chính trị trong nhân dân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; khắc phục những hiện tượng thoái hóa, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên.

Bước sang năm 2018, Đảng ta có 88 mùa Xuân nở hoa. 88 năm đó, Đảng và nhân dân luôn hòa quyện làm một, khăng khít, bền chặt. Đảng ta luôn luôn trọng dân, vì dân, coi nhân dân là cơ sở sức mạnh bảo đảm mọi thắng lợi của Đảng./.

                                                    Trần Tiến Duẩn